iphone giá sỉ , iPhone 13 promax chính hãng GIÁ SỈ 128g 256g 512g 1TB , iPhone 13 Pro chính hãng giá sỉ , iPhone 13 Pro Max giá sỉ , iPhone 13 promax chính hãng , iPhone 13 PROMAX GIÁ SỈ , iPhone 13 promax 512g chính hãng , iPhone 13 pro chính hãng , iPhone 13 pro max chính hãng giá sỉ

WEB SITE ĐÃ BỊ HACK BỞI KHOA PIG
www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com


0796070707 Ms Diễm
0769789789 Mr Việt
0943000999 Mr Vũ
iPHONE 13 SERIES CHÍNH HÃNG GIÁ SỈ
giá cập nhật ngày 27 – 30/4
Màu Alpine Green Đã Có Hàng

iPhone 13 LL ZA J 99%
iphone 13 – 128g  99% 000
iphone 13 – 256g  99% 000
iphone 13Pro 128 99% 000
iphone 13Pro 256 99%
000
iphone 13PM 128 99% 000
iphone 13PM 256 99% 000

iPhone 11 Chính Hãng
iphone 11-64gb Đỏ.    11.500
iphone 11-64gb Tím   11.500
iphone 11-64gb Đen   11.500
iphone 11-64gb Vàng 11.500
iphone 11-64gb
trắng 11.500

iphone 11-64gb Xanh 11.500

iphone 11-128g Đỏ     13.000
iphone 11-128g Tím   13.000
iphone 11-128g đen   13.000
iphone 11-128g Vàng 13.000
iphone 11-128g trắng 13.000
iphone 11-128g Xanh 13.000

iPhone 12 Chính Hãng
iphone 12-64g Đỏ     16.300
iphone 12-64g Tím   16.300
iphone 12-64g Đen   16.300
iphone 12-64g Vàng 16.300
iphone 12-64g xanh 16.300
iphone 12-64g trắng 16.300

iphone 12-128g Đỏ     17.600
iphone 12-128g Tím   17.600
iphone 12-128g đen   17.600
iphone 12-128g Vàng 17.600
iphone 12-128g xanh 17.600
iphone 12-128g trắng 17.600

iPhone 13 Chính Hãng
iphone 13-128g Đỏ      19.300
iphone 13-128g Đen    19.300
iphone 13-128g trắng  19.300
iphone 13-128g Xanh  19.300
iphone 13-128g Hồng  19.500
iphone 13-128g Green 19.300

iphone 13-256g Đỏ      22.500
iphone 13-256g Đen.   22.500
iphone 13-256g trắng  22.500
iphone 13-256g Xanh  22.500
iphone 13-256g Hồng  22.500
iphone 13-256g Green 23.000

iPhone 13 Pro Chính Hãng
iphone 13Pro 128 Đen   25.500

iphone 13Pro 128 Vàng 25.500
iphone 13Pro 128 trắng 25.500
iphone 13Pro 128 Xanh 25.500
iphone 13Pro 128 Green 26.000

iphone 13Pro 256 Đen.  28.700
iphone 13Pro 256 Vàng 28.700
iphone 13Pro 256 trắng 28.700
iphone 13Pro 256 Xanh 28.700
iphone 13Pro 256
Green 29.200

iphone 13Pro 512 Đen.  33.900
iphone 13Pro 512 Vàng 33.900
iphone 13Pro 512 trắng 33.900
iphone 13Pro 512 Xanh 33.900
iphone 13Pro 512 Green 34.700

iphone 13Pro 1TB Đen.  39.500
iphone 13Pro 1TB Vàng 39.500
iphone 13Pro 1TB trắng 39.500
iphone 13Pro 1TB Xanh 39.500

iphone 13Pro 1TB Green 40.200

iphone 13 ProMax Chính Hãng
iphone 13Pm 128 Đen.  28.700

iphone 13Pm 128 Vàng 28.700
iphone 13Pm 128 trắng 28.700
iphone 13Pm 128 Xanh 2x.xxx
iphone 13Pm 128 Green 28.500

iphone 13Pm 256 Đen   31.100
iphone 13Pm 256 Vàng 31.100
iphone 13Pm 256 trắng 31.100
iphone 13Pm 256 Xanh 3x.xxx
iphone 13Pm 256 Green 31.200

iphone 13Pm 512 Đen   36.500
iphone 13Pm 512 Vàng 36.500
iphone 13Pm 512 trắng 36.500
iphone 13Pm 512 Xanh 3x.xxx
iphone 13Pm 512 Green 37.200

iphone 13Pm 1TB Đen   41.700
iphone 13Pm 1TB Vàng 41.700
iphone 13Pm 1TB trắng 41.700
iphone 13Pm 1TB Xanh 4x.xxx
iphone 13Pm 1TB Green 42.200

Apple Watch S7 GPS Chính Hãng
Watch GPS 41m  9.600

Watch GPS 45m 10.900

Watch LTE 41m  11.500
Watch LTE 45m  13.400

iPad Gen 9 10.2″ CHÍNH HÃNG
gen 9 Wifi 64g Đen    8.800
gen 9 Wifi 64g trắng  8.800
gen 9 Wifi 256 Đen    12.300

gen 9 Wifi 256 trắng  12.300

iPad Gen 9 10.2″ CHÍNH HÃNG
gen 9 LTE 64g Đen   12.400
gen 9 LTE 64g trắng 12.400
gen 9 LTE 256 Đen   15.300

gen 9 LTE 256 trắng 15.300

iPad Mini 6 CHÍNH HÃNG
Mini WiFi 64g Tím   13.300
Mini WiFi 64g Đen   13.300
Mini WiFi 64g hồng 13.300
Mini WiFi 64g trắng 13.300

Mini WiFi 256 Tím   16.700
Mini WiFi 256 Đen   16.700
Mini WiFi 256 hồng 16.700
Mini WiFi 256 trắng 16.700

iPad Mini 6 CHÍNH HÃNG
Mini LTE 64g Tím   17.000
Mini LTE 64g Đen   17.000
Mini LTE 64g hồng 17.000
Mini LTE 64g trắng 17.000

Mini LTE 256 Tím   20.550
Mini LTE 256 Đen   20.550
Mini LTE 256 hồng 20.550
Mini LTE 256 trắng 20.550

iPad Air 4 wifi 10.9″ CHÍNH HÃNG
Air 4 WiFi 64g Đen   14.200
Air 4 WiFi 64g Xanh 14.200
Air 4 WiFi 64g Vàng 14.200

Air 4 WiFi 64g Trắng 14.200
Air 4 WiFi 64g green 14.200

Air 4 WiFi 256 Đen   18.300
Air 4 WiFi 256 Xanh  18.300
Air 4 WiFi 256 Vàng  18.300
Air 4 WiFi 256 Trắng 18.300
Air 4 WiFi 256 green 18.300

iPad Air 4 LTE 10.9″ CHÍNH HÃNG
Air 4 LTE 64g Đen   17.500
Air 4 LTE 64g Xanh 17.
500
Air 4 LTE 64g Xàng 17.500

Air 4 LTE 64g Trắng 17.500
Air 4 LTE 64g green 17.500

Air 4 LTE 256 Đen    21.550
Air 4 LTE 256 Xanh  21.550
Air 4 LTE 256 Vàng  21.550
Air 4 LTE 256 Trắng 21.550
Air 4 LTE 256 green 21.550

iPad Air 5 M1 wifi 10.9″ Chính Hãng
Air 5 WiFi 64g Tím    ===
Air 5 WiFi 64g Đen   ===
Air 5 WiFi 64g Hồng ===

Air 5 WiFi 64g Xanh ===
Air 5 WiFi 64g Trắng ===

Air 5 WiFi 256 Tím    ===
Air 5 WiFi 256 Đen    ===
Air 5 WiFi 256 Hồng  ===
Air 5 WiFi 256 Xanh  ===
Air 5 WiFi 256 Trắng ===

iPad Air 5 M1 LTE 10.9″ Chính Hãng
Air 5 LTE 64g Tím     ===
Air 5 LTE 64g Đen    ===
Air 5 LTE 64g Hồng  ===

Air 5 LTE 64g Xanh   ===
Air 5 LTE 64g Trắng  ===

Air 5 LTE 256 Tím     ===
Air 5 LTE 256 Đen     === 
Air 5 LTE 256 Hồng   ===
Air 5 LTE 256 Xanh   ===
Air 5 LTE 256 Trắng  ===

iPad Pro 11 M1 CHÍNH HÃNG
Pro 11′ WiFi 128 Đen   19.200
Pro 11′ WiFi 128 trắng 19.200

Pro 11′ WiFi 256 Đen   21.800
Pro 11′ WiFi 256 trắng 21.800

Pro 11′ WiFi 512 Đen.  26.800
Pro 11′ WiFi 512 trắng 26.800

iPad Pro 11 M1 CHÍNH HÃNG
Pro 11′ LTE 128 Đen.  23.350
Pro 11′ LTE 128 trắng 23.350

Pro 11′ LTE 256 Đen.  25.800
Pro 11′ LTE 256 trắng 25.800

Pro 11′ LTE 512 Đen.  30.600
Pro 11′ LTE 512 trắng 30.600

iPad Pro 12.9” M1 CHÍNH HÃNG
Pro 12.9″ WiFi 128 Đen   25.9
Pro 12.9″ WiFi 128 trắng 25.9

Pro 12.9″ WiFi 256 Đen   28.9
Pro 12.9″ WiFi 256 trắng 28.9

Pro 12.9″ WiFi 512 Đen   33.8
Pro 12.9″ WiFi 512 trắng 33.8

iPad Pro 12.9″ M1 CHÍNH HÃNG
Pro 12.9″ LTE 128 Đen.  30.3
Pro 12.9″ LTE 128 trắng 30.3

Pro 12.9″ LTE 256 Đen   32.7
Pro 12.9″ LTE 256 trắng 32.7

Pro 12.9″ LTE 512 Đen   37.5
Pro 12.9″ LTE 512 trắng 37.5

MACBOOK AIR M1 13”
Mgn63sa 8/256 Đen    23.500
Mgn93sa 8/256 Vàng  23.500
Mgnd3sa 8/256 trắng  23.500

MGN73sa 8/512 Đen   29.500
MGNE3sa 8/512 trắng 29.500

Z12B00Br 16/512 Đen  34.400
Z1250004 16/512 vàng 34.400

MACBOOK PRO M1 13”
MYD82sa 8/256 Đen    30.500

MYDA2sa 8/256 trắng 30.500

MYD92sa 8/512 Đen    35.200
MYDC2sa 8/512 trắng 35.200

MACBOOK PRO M1 14”
MKGP3sa 16/512 Đen   46.900
MKGR3sa 16/512 trắng 46.900

MKGQ3sa 16/1Tb Đen  58.900
MKGT3sa 16/1Tb trắng 58.900

MACBOOK PRO M1 16”
MK183sa 16/512 Đen     60.000
MK1E3sa 16/512 trắng  60.000
MK193sa 16/1TB Đen    63.500
MK1F3sa 16/1TB trắng 63.500
MK1H3sa 32/1TB Đen   89.300
MK1A3sa 32/1TB trắng 89.300

iMAC M1 24” CHÍNH HÃNG
MJV93sa 7- 8/256 Bule   30.900
MJVA3sa 7- 8/256 Pink   30.900
MGTF3sa 7- 8/256 White 30.900
MJV83sa 7- 8/256 Green 30.900

MGPK3sa 8- 8/256 Blue  35.600
MGPM3sa 8- 8/256 Pink  35.600
MGPC3sa 8- 8/256 White 35.600
MGPH3sa 8- 8/256 green 35.600

MGPL3sa 8- 8/512 Blue   40.900
MGPN3sa 8- 8/512 Pink   40.900
MGPD3sa 8- 8/512 White 40.900
MGPJ3sa 8- 8/512 green 40.900

PHỤ KIỆN APPLE CHÍNH HÃNG
AirPods 2.
2.600
AirPods 3. 4.600
AirPods P 4.900

MK2E3ZA Mouse2       1.600
MK0C2ZP Pencil Gen1 2.200
MU8F2ZP Pencil Gen2 3.200
MM313FE13prm Clear  600k

iPhone 13 MỸ LL
iphone 13 – 128gb new
iphone 13 – 256gb new
iphone 13pro 128 new
iphone 13pro 256
new
iphone 13pm 128 new
iphone 13pm 256 new

iPhone 13 hongkong ZA
iphone 13 – 128gb new
iphone 13 – 256gb new
iphone 13pro 128 new
iphone 13pro 256 new
iphone 13pm 128 new
iphone 13pm 256 new

iphone 13 Nhận J/A
iphone 13 – 128gb new
iphone 13 – 256gb new
iphone 13pro 128 new
iphone 13pro 256 new
iphone 13pm 128 new
iphone 13pm 256 new


iPHONE 13 SERIES CHÍNH HÃNG GIÁ SỈ
Lưu ý : iPhone Chính Hãng Giá Sỉ mua lẻ +500k

____________________________
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
Vietcombank 0251007777777
Chủ TK: Nguyễn Thị Vân


0796070707 Mrs Diễm
0769789789 Mr Việt
0943000999 Mr Vũ

www.iphonegiasi.vn
www.iphonegiasi.com
ĐC: 14 Kinh Dương Vương, F13, Q6